Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

Phạm Ngọc Thảo- Nguyên mẫu nhân vật chính của “Ván bài lật ngửa”

Hoàng Hải Vân Sau khi bộ phim nổi tiếng Ván bài lật ngửa bắt đầu công chiếu từ năm 1982, khi biết nhân vật Nguyễn Thành Luân được nhà văn Trần Bạch Đằng xây dựng dựa trên nguyên mẫu là Phạm Ngọc Thảo, những giai thoại về Phạm Ngọc Thảo dần dần lưu truyền rộng rãi […]

Số phận các tướng lĩnh dưới trướng của Hạng Vũ

Năm 202 TCN, Lưu Bang cùng quân của chư hầu đánh quân Sở thắng Hạng Vũ một trận quyết liệt ở Cai Hạ. Riêng cánh quân Tề của Hàn Tín đã có 30 vạn người, ngoài ra Khổng tướng quân ở cánh trái, Phí tướng quân ở cánh phải, Lưu Bang ở phía sau, Chu […]

Khoái Triệt khuyên Hàn Tín

Cuối đời Tần có một người tên là Khoái Triệt, hay gọi là Khoái Thông. Người này thì thực tài, thường cố vấn cho Hàn Tín về mưu kế, Hàn Tín theo đó mà đánh thắng được Tề, được phong làm Tề Tín Vương, có đất rộng dân đông. Thiên hạ lúc đó có Hán […]

Get new content delivered directly to your inbox.